Fiskmarknaden

Användarvillkor

Genom att använda Fiskmarknaden godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant.

  1. Inledning
  2. Användarvillkor
  3. Immaterialrätt
  4. Personuppgiftspolicy
  5. Användares avtalsbrott
  6. Jurisdiktion
  7. Kontakt

1. Inledning

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras genom att radera konto under inställningar när du är inloggad eller kontakta oss via e-post.

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar som kräver ditt samtycke träder i kraft meddelas du via e-post.

2. Användarvillkor

a) Fiskmarknaden och dess innehåll är tillgängligt för alla personer över 18 år eller med målsmans godkännande.

b) Användarnas ytterligare skyldigheter:

3. Immaterialrätt

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

Allt användargenererat material som laddas upp på hemsidan har vi rätt till att fritt förfoga över, till exempel hantera och formatera så att det kan spridas på ett bra sätt.

4. Personuppgiftspolicy

a) Fiskmarknaden förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker du till behandling av personuppgifter så som:

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer att behandlas för att skapa konto och annonser samt för att kunna bli kontaktad.

d) Tredje man

Användarnas personuppgifter kommer eventuellt att lämnas ut till våra tekniker om nödvändigt vid arbete med hemsidan.

Personuppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna kommer endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering

Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut via e-post.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, via e-post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Fiskmarknaden.nu för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss via e-post, [email protected].

Om uppgifterna raderas efter begäran ska även de externa parter som tagit del av personuppgifterna meddelas. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en för betungande insats.

5. Användares avtalsbrott

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor blir varnad om avtalsbrottet är av mindre art och permanent avstängd om det är ett grovt avtalsbrott.

6. Jurisdiktion

Fiskmarknaden drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

7. Kontakt

Vid frågor som rör webbsidan och dess innehåll nås vi via e-post, [email protected].